panorama 360°x180° - Sardegna→Domus de Maria→Chia | Porto Campana, 02.05.2017

Chia (Domus de Maria), Porto Campana
360 mercator